Υπηρεσίες

Μία συνοπτική αναφορά του συνόλου των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

 
 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Αρχική & Αναδιοργάνωση)

 1. Καθορισμός Λειτουργικής Δομής
 2. Ανάπτυξη Οργανογράμματος
 3. Αρμοδιότητες Τομέων & Τμημάτων Δράσης
 4. Περιγραφή κάθε θέσης εργασίας
 5. Ανάλυση ακολουθούμενης διαδικασίας (ροή & ευθύνη) για κάθε ομάδα Εργασιών, Δραστηριοτήτων ή Ενεργειών
 
 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 1. Επιχείρησης
 2. Πελατών Επιχείρησης
 3. Προμηθευτών Επιχείρησης
 4. Ανταγωνιστών
 
 

 

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

 

Το Κόστος είναι το Κύριο Μέσο Αποτελεσματικής Διοίκησης

Αντικείμενο της κοστολόγησης είναι ο προσδιορισμός  του πραγματικού κόστους για κάθε προϊόν ή  υπηρεσία, καθώς και η ανάλυση του  για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την ορθολογική  διοίκηση της επιχείρησης και την αριστοποίηση των αποτελεσμάτων της.

Η Μείωση του Κόστους αποτελεί συνεχή αναγκαιότητα για κάθε είδους Επιχείρηση, καθώς η πίεση του ανταγωνισμού υπαγορεύει αντιμετώπιση όχι μόνο των δαπανών αλλά και άμεσες ενέργειες βελτίωσης της  αποδοτικότητας σε κάθε τομέα της επιχείρησης.

1. Σε ποιούς απευθύνεται

1.1 Βιομηχανικές Επιχειρήσεις
1.2 Εμπορικές Επιχειρήσεις
1.3 Υπηρεσίες ( Ξενοδοχεία - Μονάδες Υγείας - ΟΤΑ - Άλλες υπηρεσίες)    

2. Κοστολογική οργάνωση

Η Κοστολόγηση  είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Κοστολογική Οργάνωση που χωρίς αυτή δεν υπάρχει αξιόπιστη Κοστολόγηση. Η κοστολογική οργάνωση περιλαμβάνει:

2.1 Τη κατάτμηση της επιχείρησης, του οργανισμού , ή της δραστηριότητας σε Κέντρα Κόστους

2.2  Το ποσοτικό έλεγχο των στοιχείων κόστους με σκοπό τον ακριβή προσδιορισμό των κοστολογικών μεγεθών που χρησιμοποιούνται στη κοστολογική διαδικασία.

2.3 Το προσδιορισμό των μέσων (έντυπα και άλλα) που θα αποτυπωθούν τα κοστολογικά μεγέθη    ώστε να εξασφαλισθεί αποτελεσματικός έλεγχος.

2.4 Τη σύνδεση των πραγματικά αναλωνόμενων στοιχείων κόστους με το παραγόμενο από αυτά αντίστοιχο έργο, δραστηριότητα, λειτουργία, προϊόν, υπηρεσία.

2.5 Το καθορισμό των κριτηρίων κατανομής των στοιχείων του εμμέσου κόστους στις λειτουργικές υποδιαιρέσεις της επιχείρησης ή του οργανισμού και του καταλογισμού του ομαδοποιημένου κόστους στους τελικού φορείς , προϊόντα εμπορεύματα, υπηρεσίες

3. Συστήματα Κοστολόγησης

Τα βασικά συστήματα Κοστολόγησης είναι:

Κοστολόγηση κατά Έργο ή Παραγγελία (Job Order Costing System)
Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να προσδιορίσουμε το κόστος  ενός έργου , μιας υπηρεσίας , ενός προϊόντος , μιας δραστηριότητας, με διαφορετικά γνωρίσματα και τεχνικές προδιαγραφές.

Κοστολόγηση κατά Φάση (Process Costing System)
Είναι το κοστολογικό σύστημα  με το οποίο ο προσδιορισμός του κόστους του παραγόμενου προϊόντος ,έως ότου ολοκληρωθεί η παραγωγή του περνά από διάφορες φάσεις , σε κάθε μια  φάση δε οι παραγόμενες μονάδες είναι ακριβώς ίδιες ποιοτικά και μορφολογικά και έχουν το αυτό κόστος σε άμεσα υλικά, άμεση εργασία και γενικά βιομηχανικά έξοδα.

Πλήρης Κοστολόγηση (Full or Absorption Costing)
Είναι το κοστολογικό σύστημα, σύμφωνα με το οποίο οι δαπάνες λειτουργίας της παραγωγής στο σύνολο τους (σταθερές & μεταβλητές) επιβαρύνουν και ενσωματώνονται στο κόστος των παραγομένων προϊόντων και υπηρεσιών.

Κοστολόγηση κατά Δραστηριότητα  (Activity Base Costing System )
Είναι το κοστολογικό σύστημα που αναδεικνύει το κόστος των δραστηριοτήτων στα προϊόντα ,στις υπηρεσίες ή σε οποιονδήποτε φορέα κόστους. Είναι η πιο ακριβής μεθοδολογία διαχείρισης του κόστους. Μετατρέπει  σε μεγάλο βαθμό τα έμμεσα έξοδα σε άμεσα.

Πρότυπη Κοστολόγηση (Standard Costing System)
Με τη πρότυπη κοστολόγηση το προσεκτικά καταρτιζόμενο κόστος παραγωγής της μονάδας του προϊόντος ή της υπηρεσίας , το οποίο προσδιορίζεται εκ των προτέρων , βάσει ακριβών μετρήσεων των ποσοτικών αναλώσεων των στοιχείων του , εκτιμήσεως των προτύπων τιμών αποκτήσεως αυτών και προϋπολογισμού του ανά μονάδα εμμέσου κόστους παραγωγής υπό συγκεκριμένες  συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης.

4. ΒΑΣΙΚΑ  ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ  ΚΑΙ  ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

4.1 Ποιο  πρέπει να είναι το κόστος  για κάθε προϊόν – εμπόρευμα- υπηρεσία που πρέπει να έχω σε όλα τα επίπεδα δράσης, δηλαδή σε κάθε Κέντρο και Θέση Κόστους;

4.2 Ποιο πρέπει να είναι το Κόστος για ένα Νέο Προϊόν ή Υπηρεσία  που σχεδιάζεται να βγει στην αγορά , ούτως ώστε να καθορισθεί ανταγωνιστική αλλά και κερδοφόρος  τιμή πώλησης ;

4.3 Ποιο πραγματικά είναι το Κόστος για κάθε προϊόν – εμπόρευμα- υπηρεσία ανά Κέντρο και Θέση Κόστους;

4.4 Που οφείλονται οι Αποκλίσεις (θετικές και αρνητικές) και τι ενέργειες πρέπει να κάνω για να τις διορθώσω;

4.5 Ποιο είναι το  mark – up  για  κάθε προϊόν – εμπόρευμα- υπηρεσία, το οποίο θα καθορίσει ανταγωνιστική τιμή πώλησης , χωρίς να χάνω πωλήσεις αλλά και συγχρόνως να έχω ικανοποιητικό αποτέλεσμα (κέρδος);

4.6 Πότε  η επιχείρηση θα καλύψει το σταθερό της Κόστος , δηλαδή θα βρίσκεται σε Νεκρό Σημείο ;

4.7 Ποια πολιτική τιμών θα έχω μετά το Νεκρό Σημείο ;

4.8 Τι ποσότητα ή αξία για κάθε Προϊόν - Εμπόρευμα  - Υπηρεσία πρέπει να πουλήσω για να  βρίσκομαι σε Νεκρό Σημείο;

4.9 Πρέπει να πάρω κάποια παραγγελία ; Τι προσφορά πρέπει να δώσω αφ ενός για να είμαι ανταγωνιστικός αλλά και αφ ετέρου να μην έχω ζημία ;

4.10 Ποια είναι η αποδοτικότητα εργασίας της μονάδας και  πως επηρεάζει (θετικά ή αρνητικά) την εξέλιξη του κόστους  , άρα και το αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία);

4.11 Ποια είναι η αποδοτικότητα των πρώτων και  βοηθητικών υλικών και πως επηρεάζουν (θετικά ή αρνητικά) την εξέλιξη του κόστους  , άρα και το αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία);

4.12 Ποιες πρέπει να είναι οι τιμές που πρέπει να αγοράσω τις πρώτες και βοηθητικές ύλες ούτως ώστε να έχω κόστος τέτοιο που να κάνει τα  προϊόντα  μου  τόσο ανταγωνιστικά όσο και κερδοφόρα.

 
 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

 1. Μακροχρόνιος (Business Plan)
  • Για Επενδύσεις
  • Για Αναπτυξιακό Νόμο & ΕΣΠΑ
  • Για Άρθρο 99 (Εξυγίανση Επιχείρησης)
 2. Ετήσιος Προϋπολογισμός (Budget)
 3. Έλεγχος Βιωσιμότητας
 4. Ταμιακός Προγραμματισμός (cash-flow)
 5. Marketing Plan
 
 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 1. Προγραμματισμός Παραγωγής
 2. Έλεγχος Υλοποίησης Προγραμματισμού παραγωγής
 3. Προγραμματισμός Προμηθειών
 4. Μελέτη Εργασίας & Χρονομέτρηση
 
 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

 1. Κοστολόγηση
 2. Ανάπτυξη Προϋπολογισμού
 3. Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων
 4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Αξιολόγηση
 5. Οργάνωση Επιχειρήσεων
 6. Ανάπτυξη Marketing Plan
 
 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Web Services

 1. Κατασκευή ιστοσελίδων
 2. Κατασκευή ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shop)
 3. Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών

ΕΧΩ ΣΥΝΕΡΓΑΣΘΕΙ

 1. Επιχειρήσεις Κλωστοϋφαντουργίας
 2. Επιχειρήσεις Ετοίμου Ενδύματος
 3. Επιχειρήσεις Τροφίμων
 4. Επιχειρήσεις Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων
 5. Επιχειρήσεις επεξεργασίας Ξύλου
 6. Επιχειρήσεις Πληροφορικής
 7. Επιχειρήσεις ανταλλακτικών αυτοκινήτων
 8. ΔΕΗ τομέας ΚΔΕΠ
 9. Werner International

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

 1. Ενδοεπιχειρησιακά
 2. Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (Κ.Ο.Ε)
 3. Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών (Ο.Π.Ε)
 4. ΚΕΚ / ΙΒΕΠΕ (Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Σ.Ε.Β)
 5. Κέντρο Δοκιμών Ερευνών Δ.Ε.Η (ΚΔΕΠ)

SHARE THIS PAGE

επικοινωνία  |  τηλ 6937062323  |  email gmanousopoulos@jetnet.gr

all rights reserved | developed & hosted by Jetnet ©